چهارشنبه 11 آذر 1399 17:12

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

حوزه ریاست

نام : محمدرضا 

نام خانوادگی: خادمی بهابادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت : رئیس واحد