دوشنبه 7 بهمن 1398 10:56

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

تماس با پرسنل دانشگاه

تماس با 

ریاست دانشگاه ( آقای خادمی) 03532471000

معاون آموزشی(آقای اسلام زاده) 03532472330

رئیس پژوهشی(آقای قربانی) 03532471001

امور اداری و روابط عمومی ( آقای ابوالحسنی ) 03532471002

امور مالی- شهریه  ( خانم دادگرنیا) 03532471003

فارغ التحصیلان( خانم شفیعی) 03532471003

امور آموزشی و دانشجویی و حسابداری( خانم مهری ) 03532471001

Image CAPTCHA